Skip to content

Privacy Policy

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons.  In het licht van de nieuwe Europese regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (de zogenaamde “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, ook gekend als de “GDPR”), willen wij u hierbij informeren over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u gebruik maakt van de websites, applicaties en pagina’s van Bek Consulting in België.  Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u ons steeds contacteren via het contactformulier.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

1.1. BEK Consulting GCV, met maatschappelijke zetel te 1742 Ternat, Vianestraat 40, RPR Brussel, met KBO nummer 0568.869.861 (hierna “BEK”, “ons” of “wij”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens via applicaties en platformen waarop wij aanwezig zijn.

1.2. De DPO (“Data Protection Officer” of “Functionaris voor Gegevensbescherming”) van BEK kan worden bereikt per brief op voormeld adres of via e-mail op [email protected].

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

2.1. BEK verwerkt persoonsgegevens in functie van zijn opdrachtgevers voor volgende doeleinden:

om de vragen en opmerkingen die u ons overmaakt te beantwoorden en verder op te volgen, inclusief het eventueel doorverwijzen naar een opdrachtgever of hersteller. Het kan daarbij gaan om het beantwoorden van (i) technische vragen, (ii) vragen aangaande aansprakelijkheid, (iii) vragen om een offerte/begroting te bekomen, (iv) vragen om in contact gebracht te worden met een opdrachtgever of hersteller, (v) vragen aangaande uw schadedossier, en (vi) algemene vragen en bemerkingen via ons online contactformulier of die u ons op enige andere wijze bezorgt via onze website en/of applicaties en/of mail. 

De rechtsgrond hiervoor is de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek maatregelen te nemen vóór de sluiting van een overeenkomst, evenals ons legitiem belang om te antwoorden op uw vragen en bemerkingen;

onderzoek, analyse, en verbetering van de werking van de website en applicaties, en van dienstverlening in het algemeen;

bestrijden van fraude en inbreuken, en beheer van betwistingen en geschillen, inclusief desgevallend het optreden tegen uitlatingen in sociale media die denigrerend, discriminatoir of beledigend, dan wel op enige wijze strijdig met toepasselijk recht, zouden zijn, met als rechtsgrond ons legitiem belang als verantwoordelijke voor de website, applicaties en mail waarop wij actief expertisekantoor in België, om fraude en inbreuken, evenals ontoelaatbare of onwettige uitlatingen, op te sporen en te beteugelen, om onze IT-systemen te beveiligen, en om geschillen te voeren;

de naleving van wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zouden zijn.

2.2. Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor de verwerking van onze opdrachten wanneer u daartoe uw toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld doordat u bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst het daartoe voorziene vakje heeft aangevinkt of doordat u hiervoor via uw verzekeraar uw toestemming heeft gegeven in het kader van een schade-, technische-, aansprakelijkheids-, tegen-, rechtsbijstandexpertise, tenzij in gevallen waar de regelgeving geen toestemming vereist.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

3.1. BEK verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende categoriën van persoonsgegevens:
uw persoonlijke identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoon (inclusief GSM), taal en uw voertuiggegevens waarvan gelijkvormigheidsattest, inschrijvingsbewijs, technische keuring en technische gegevens van het voeruig;
uw voorkeur van dealer en/of hersteller wanneer u dit heeft aangegeven;
IP adressen;
gegevens omtrent betwistingen en geschillen;
andere gegevens die u ons spontaan zou bezorgen, bijvoorbeeld (i) wanneer u ons vragen stelt via e-mail, of (ii) gegevens die wij ontvangen via het contactformulier of één van de andere formulieren op onze website waarlangs u met ons in contact kan treden, of om andere informatie te bekomen, of (iii) gegevens die u ons meedeelt wanneer u ons telefonisch contacteert via de op onze website vermelde telefoonnummers of ons vraagt om u te bellen;
gegevens die u ons spontaan verschaft wanneer u met ons in contact treedt via sociale media;
gegevens waartoe we wettelijk verplicht zouden zijn om deze te verwerken.
Enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor de betrokken doeleinden worden daarvoor verwerkt.
Het ons verstrekken van de nodige persoonsgegevens is vrijwillig, maar is een noodzakelijke voorwaarde om u een antwoord te kunnen geven op de door u opgevraagde informatie en om daaraan verdere opvolging te geven. 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

4.1. Enkel medewerkers en bedrijfsleiders van BEK hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover nodig voor de hierboven vermelde doeleinden.

4.2. Wij doen ook beroep op dienstverleners die namens ons uw gegevens verwerken externe dienstverleners zoals het call-center dat u namens ons terugbelt indien u daarom heeft verzocht.  De dienstverleners kunnen de persoonsgegevens enkel gebruiken voor zover nodig voor de hierboven aangegeven doeleinden.  Deze dienstverleners hebben de wettelijke en contractuele verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofde verwerkingen.

4.3. Wij geven uw gegevens niet door aan andere derden zonder uw toestemming, tenzij indien wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn of op basis van een gerechtelijk of administratief bevel of instructie van een daartoe bevoegde overheid of instelling.

4.4. Onze website, applicaties en pagina’s op sociale media kunnen links of verwijzingen bevatten naar andere sites ter informatie of voor uw gebruiksgemak.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites of voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze sites, inclusief door de sociale media platformen waarop wij actief zouden of kunnen zijn.  Wij verwijzen daarvoor graag naar de privacy policies van de betrokken sites en sociale mediaplatformen.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten de EU?

5.1. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de EU. 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

6.1. BEK bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig voor de in deze kennisgeving aangehaalde doelstellingen. 

Dit houdt in dat deze gegevens worden bewaard (i) om de vragen die u ons stelt via onze website, mail, telefoon te beantwoorden en verder op te volgen: tot 12 maanden nadat uw aanvraag werd afgehandeld of, indien daaruit een commerciële relatie voortvloeit, zo lang die relatie loopt, (ii), (iii) voor het bestrijden van fraude en inbreuken en het voeren van geschillen: zo lang als de betwisting loopt, (iv) en (v) voor het naleven van andere wettelijke bepalingen: zo lang als wettelijk vereist. 

Wij verwijderen uw persoonsgegevens in elk geval 5 jaar na ons laatste contact, tenzij waar wij deze langer moeten bewaren omwille van een wettelijke verplichting, of een lopend geschil.

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

7.1. Artikel 22 van de GDPR voorziet dat individuen het recht hebben om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor hen rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hen anderszins in aanmerkelijke mate treft.

BEK maakt géén gebruik van dergelijke geautomatiseerde besluitvorming.

Welke maatregelen nemen wij voor een veilige verwerking?

8.1. BEK neemt de passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen om, in het licht van de mogelijke risico’s, een passend beveiligingsniveau te waarborgen voor het bewaren van de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens.

8.2. De derden dienstverleners waar wij een beroep op doen, hebben ook de wettelijke en contractuele verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofde verwerkingen.

Wat zijn uw rechten onder de GDPR?
Conform de GDPR heeft u:
het recht om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens die wij over u verwerken;
het recht om ons te verzoeken om over te gaan tot beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken;
het recht om ons te verzoeken om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (zgn. “recht op gegevensoverdraagbaarheid”);
het recht om, wat verwerkingen betreft die zouden zijn gebaseerd op uw toestemming, te allen tijde deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
Bepaalde van deze rechten kunnen enkel uitgeoefend worden binnen de voorwaarden en grenzen vastgelegd door de GDPR. 
U heeft in elk geval wel steeds het absolute recht om u te verzetten tegen het verder gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Wijzigingen

BEK behoudt zich het recht voor om aanpassingen door te voeren aan deze privacy policy indien dat vereist zou zijn in het licht van wetswijzigingen of richtlijnen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit, evenals wanneer onze processen inzake gegevensverwerking zouden wijzigen.  Wijzigingen zullen steeds worden meegedeeld via onze website www.bek-consulting.eu.  Wij raden u dan ook aan om onze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.