Skip to content

Belangenconflicten

Gedragslijn in verband met belangenconflicten

BEK Consulting GCV doet aan bepaalde taxatie in dienstverband met betrekking tot automobiel, industrie en gebouwen. BEK Consulting werkt volgens het principe dat het alle belangenconflicten tussen zichzelf, bv. medewerkers, klanten en tussen klanten onderling op een faire en commercieel verantwoorde manier moet beheren.

Dit document geeft klanten een uitgebreid overzicht van het beleid en de afspraken binnen BEK Consulting inzake belangenconflicten.

Evenzeer kan er naar de gedragscode van het IAEIAE worden verwezen.

Conflictbeheer

Het expertisekantoor heeft passende organisatorische en administratieve maatregelen genomen om te voorkomen dat belangenconflicten tussen het expertisekantoor (met inbegrip van zijn bestuurders, werknemers) en zijn klanten, of tussen klanten onderling, de belangen van klanten zouden schaden. Overeenkomstig de principes die voor BEK Consulting worden toegepast, heeft het expertisekantoor een beleid inzake belangenconflicten opgesteld om te verzekeren dat alle redelijke stappen worden genomen om te handelen in het beste belang van de klant.

Het beleid inzake belangenconflicten omvat de maatregelen die het expertisekantoor heeft genomen om mogelijke belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheren. Het omschrijft de omstandigheden die kunnen leiden tot een belangenconflict dat een wezenlijk risico inhoudt dat de belangen van een of meer klanten worden geschaad. Het beleid vermeldt ook de procedures die gevolgd moeten worden en de maatregelen die genomen moeten worden om dat belangenconflict te beheren, en om te garanderen dat de relevante personen betrokken bij de bedrijfsactiviteiten van de bank kunnen handelen met de passende onafhankelijkheid.

Die procedures en maatregelen zijn onder andere:
– interne gedragscodes om te verzekeren dat het personeel van BEK Consulting eerlijk en in het belang van de klant handelt; 
– preventie van ongepaste informatiestromen;
– preventie van ongepaste invloed; 
– passende remuneratie van medewerkers, onder meer door te zorgen dat er geen verband bestaat tussen verloningen waarvan de belangen kunnen conflicteren.

Als de procedures en maatregelen in bepaalde omstandigheden onvoldoende blijken om te garanderen dat de belangen van klanten niet geschaad worden, zal BEK Consulting in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving overgaan tot bekendmaking aan de klanten. De bekendmaking zal de algemene aard en bronnen van belangenconflicten bevatten, alsook de risico’s die voor de klant ontstaan als gevolg van belangenconflicten en de stappen die zijn gedaan om die risico’s te limiteren, zodat de klant met kennis van zaken een beslissing kan nemen.

De klant kan bij BEK Consulting op verzoek meer informatie over het beleid inzake belangenconflicten verkrijgen.